169

قوانین بیمه در حمل و نقل بار شهری

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 5 آذر 1397

1- تعهدات بيمه‌گر(برای مشاهده اطلاعات شرکت بیمه اینجا کلیک نمایید)

بيمه‌گر طبق‌ شرايط اين‌ قرارداد‌ متعهد جبران‌ خسارت‌هايي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ وقوع‌ هريك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به‌ محمولات‌ مورد بيمه وارد شود و مسئوليت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار (حمل کننده) باشد.

✔ تصادف‌ و واژگوني و سقوط‌ وسيله‌ حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك.
✔ پرتاب‌شدن‌ محموله از روي‌ وسيله‌ حمل.
✔ آتش‌سوزي‌‌ و يا انفجار محموله.
✔ سرقت‌ كلي محموله با وسيله حمل.
✔ خسارت به محموله حین تخلیه و بار گیری در صورت اخذ پوشش و پرداخت حق بیمه توافق شده.

نکته : مواردي كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و يا كمك راننده باشد، بيمه‌گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

نکته : در صورتی که ارزش بار بیش از 2،000،000،000 (دو میلیارد) ريال باشد مراتب را جهت بازدید به بیمه گر اعلام و نامه کتبی موافقت ایشان را دریافت نماید، در غیر اینصورت حداکثر تعهد بیمه¬گر بیش از دو میلیارد ريال نخواهد بود. بدیهی است بیمه گر در خصوص انجام یا عدم انجام بازدید مختار خواهد بود.

2-فرایند دریافت خسارت( برای مشاهده فهرست مراکز دریافت خسارت اینجا کلیک نمایید)

راننده یا مالک خودرو حمل بار در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ و خسارت موارد زير را رعايت‌ نمايد:
1. مراتب‌ را در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر تا 5 روز كاري بعد از تاريخ‌ اطلاع‌ از وقوع حادثه از طریق شماره تلفن 42086 -021 داخلی 350 و یا یکی از شعب بیمه تعاون در سراسر کشور به‌ بيمه‌گر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.
2. حمل کننده نبايد بدون موافقت بيمه‌گر در مورد مسئوليت‌هايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمه‌گر قرار گرفته باشد.
3. بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ كتبي بيمه‌گر، تغييري‌ در وضعيت‌ محموله خسارت‌ ديده به‌ عمل‌ نياورد مگر اقدامات‌ و تغييراتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروري ‌است‌ و عرفاً بايد انجام‌ شود.
4. در صورت‌ دريافت‌ هرگونه‌ اوراق قضايي در خصوص‌ مسئوليت ‌تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.
5. اصل‌ اسناد و مدارك‌ زير را در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمه‌گر تسليم‌ نمايد:
گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ محل‌ وقوع‌ حادثه (در صورت وجود).
باربرگ‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌.
✔ ‌فاكتور خريد محموله يا هر گونه‌ مدارك‌ معتبر ديگري‌ كه‌ دال‌ بر تعيين‌ ارزش ‌محموله‌ باشد در صورت عدم ارايه مدارك فوق ارزش‌ كالاي‌ مشابه‌ در مبدأ ودرزمان حمل‌، مبناي‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.
✔ ‌هرگونه‌ مدركي كه بيانگر ادعاي‌ خسارت‌ از طرف‌ ارسال كننده يا صاحب كالاباشد.

3-موارد خارج از تعهد بيمه‌گر

الف ) خسارت‌هاي مستثني شده: جبران‌ خسارت‌ها يا هزينه‌هايي كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ در نتيجه‌ عوامل‌ زير به‌ كالاي مورد ‌حمل‌ وارد آمده‌ باشد در تعهد بيمه‌گر نيست:

• حوادث طبيعي مانند سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتش‌فشان‌.
• خسارت‌ هنگام‌ تخليه‌ و بارگيري‌ مگر در صورت خرید پوشش آن
• جعل‌ و تزوير اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ راننده‌ و يا كمك‌ راننده‌ وسيله‌ حمل.
• ريزش‌، روندگي و آب‌ديدگي محموله‌، مگر اين‌ كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.
• سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.
• سرقت قسمتي از محموله.
• هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

ب) خسارت‌هاي غيرقابل جبران: جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

• جعل اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ بيمه‌گذار و كاركنان‌ و نمايندگان‌ وي‌ (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بيمه گذار محسوب نمي‌شوند)
• جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره.
• تشعشعات‌ راديواكتيو و فعل ‌و انفعالات‌ هسته‌اي‌.
• عيب‌ ذاتي‌ و يا خودبخودسوزي‌ كالاها.
• عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالاها.
• حمل‌ كالاهاي‌ قاچاق‌ و غيرمجاز و خسارت وارده به آنها.
• نداشتن گواهينامه متناسب براي رانندگي وسيله حمل.
• كاهش‌ طبيعي‌ وزن‌ محموله‌.
• سرقت‌ قسمتي‌ از محموله مگر آنكه ناشي از حادثه تحت پوشش منجر به مصدوميت يا فوت راننده بوده باشد.

نکته : در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله با وسیله حمل جبران حداکثر 20 درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ حمل کننده خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد.

لطفا صبر کنید...